Pinpoint StreetView of Kyoto
Pinpoint StreetView of Eikan-do(Zenrin-ji)

Japanese sites
Mathematical Formulas| Kodawari House| Pinpoint StreetView|