Pinpoint StreetView of Kyoto shrines and temples


Clicking on will jump directly.
Kiyomuzu-dera(2012/12/11)
Ginkaku-ji(2013/02/09)
Pinpoint StreetView of Motorikyu Nijo-jo(2013/02/09)
Kodai-ji(2012/12/16)
Eikan-do(Zenrin-ji)(2013/02/09)
Kinkaku-ji(Rokuon-ji)(2013/02/10)
Heian-jingu(2013/02/10)
Shimogamo-jinja(2013/02/10)
Ryuan-ji(2013/02/10)
Kamigamo-jinja(2013/03/22)
Ninnna-ji(2013/03/23)
Tenryu-ji(2013/03/23)
Nishi-hongan-ji(2013/03/23)
To-ji(kyoou-gokoku-ji)(2013/03/24)
Saiho-ji(Koke-dera)(2013/03/31)
Byodo-in(2013/03/31)
Ujikami-jinja(2013/03/31)
Daigo-ji(2013/04/02)
Mount Hiei(Hiei-zan)(2013/04/07)
Mount Hiei(Hiei-zan)(2013/04/07)
Sanjusangen-do(Rengeo-in)(2013/04/07)


Japanese sites
Mathematical Formulas| Kodawari House| Pinpoint StreetView|